officiell besöksguide
Senast uppdaterad: 2023-06-29

Medelsvåra vandringsleder

Hagar, fornminneskultur och slingrande våtmarker. När du vandrar de här lederna behöver du kunna ta dig fram genom delvis kuperad terräng där marken bitvis kan vara ojämn.

Kulturspåret (Lina naturreservat) 

Informationsstig. Går igenom hagen där det är lite ojämn mark och på sommaren el i stängslet samt ponnyer eller kor. Lätt till medelsvår vandring.

Kulturspåret är 2,1 km lång och leder dig längs en spännande vandring i Lina naturreservat. Här hittar du 10 olika kulturspår. Vid varje plats beskriver en informationstavla vilket kulturspår du ser, hur det har blivit till och varför det har hamnat där. Kulturspåret leder dig också längs Linasjöns södra strand och förbi fågeltornet.

När du gått varvet runt så har kanske din nyfikenhet vuxit kring spåren från förr. Ge dig då ut och titta på naturen med andra ögon! Du kanske hittar forngravar, husgrunder eller stenmurar på flera ställen.

Följ de gula träbrickorna med svart fornminnesmärkning för att hitta längs Kulturspåret. Stigen går delvis på grusvägar, breda skogsstigar och genom en hagmark. Här passerar du två trappliknande stängselövergångar.

Våtmarkstigen (Lina naturreservat)

En av naturvårdarnas favoriter. Häftig när det regnar men kan vara myggig på sommaren. Medelsvår vandring på grund av att stigen är smal och marken är bitvis ojämn. Start vid Lina naturreservats huvudparkering/buss till Linavägen.

Våtmarksstigen är 2,6 km lång och markerad med blå brickor. Den leder dig förbi fyra stora våtmarker och längs Linabäckens slingrande vatten. Stigen börjar vid reservatsparkeringen i södra delarna av Lina naturreservat och tar dig igenom fuktig, nästan djungellik sumpskog och betesmark.

Våtmarkerna har förut varit lertäkter åt Lina och Kiholms tegelbruk som låg vid Mälarens strand under 1800- och 1900-talet. Lertäkterna gjordes om till våtmarker mellan åren 2000 och 2011 och är idag livsmiljöer för många groddjur, insekter och fåglar. Här trivs till exempel den hotade större vattensalamandern och i Linabäcken kan du få syn på strömstare på vintern.

Stigen är smal, delvis fuktig och rik på rötter. Du passerar två trappliknande stängselövergångar, en smal trappa och en träbro med räcke. Kor betar i hagen från maj till oktober.

Måsnarenleden

Bra parkeringsmöjligheter vid Tveta eller Vasa. Mycket fin led kring sjön, med bitvis stenig och kuperad stig. Obs! Leden passerar just nu ett byggarbete i Almnäs där det tyvärr är lite svårt att hitta omledningen.

Måsnarenleden är en vandringsled på ca 12 km med fina natur- och kulturupplevelser. Längs leden kan du uppleva sjöstränder, skogar, naturbildningar fågelskåda och se kulturhistoriska lämningar efter människan genom tiderna.

Måsnarenleden rundar sjön Måsnaren som ligger sydväst om Södertälje tätort. Stora delar av leden går längs med sjöns stränder och uddar. Här får du fina vyer över vattnet och öarna. I norr passerar leden Wasaskogen och Stövelberget med fina fornlämningar. På södra sidan om sjön går den genom Almnäs och det gamla militärområdet ”Ing1” där du kan njuta av öppna landskap, gamla alléer och stora ekar. Leden passerar även Tveta friluftsgård och Eklundsnäs bad och camping på sjöns östra sida.

Leden är märkt med blå markering. Vissa delar är kuperade stigar medan andra är lättgångna grusvägar. Mer om hur du kan nå leden, vad du kan uppleva längs den och hur terrängen ser ut kan du läsa i en särskilt karta/broschyr om leden. Kartan (broschyren) finns att hämta vid stadshusentrén i Södertälje.

Kustleden

Mycket fin led längst Södertäljes Östersjökust. Om man inte vill parkera bilen och gå leden fram och tillbaka så kan man ta bussen till Solåkrabyn/Pilkrog i närheten av Farstanäs naturreservat och Ytter eneby i närheten av Yttereneby naturreservat.

När du vandrar längs Södertäljes kust får du uppleva många olika natur- och kulturmiljöer. Njut av omväxlingen mellan lummig sagoskog, betade strandängar, hällmarker med hisnande utsikter över fjärden och ekologiska trädgårds- och odlingsmiljöer.

Kustleden är 12 kilometer lång och ger dig möjlighet att vandra mellan Farstanäs och Yttereneby naturreservat. Du passerar bland annat Pilkrogsviken, Ytterjärna kyrka och - kulturcentrum. Kustleden går delvis jämsides med Ekoleden och är markerad med blå-vita Kustleden-brickor. Du går mestadels på småstigar genom kuperad terräng. Grusvägar och någon kort sträcka på asfalterad bilväg förekommer. Du kan börja och avsluta leden var du vill. Toalett och fika-/lunchmöjligheter hittar du vid Farstanäs camping (sommartid) och Ytterjärna kulturcentrum. Du kan grilla din mat vid eldplatsen i Yttereneby naturreservat. Ved finns.